Thêm khoản giảm giá thành

1. Vào mục "Khoản giảm giá thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Khoản giảm giá thành".

2. Nhấn "Thêm".

3. Tìm kiếm sản phẩm và cập nhật khoản giảm giá thành.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu.

5. Khoản giảm giá thành cho sản phẩm thêm mới được hiển thị.