Xóa khoản giảm giá thành

1. Vào mục "Khoản giảm giá thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Khoản giảm giá thành".

2. Tìm kiếm và chọn bản ghi "Khoản giảm giá thành" muốn xóa.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được khoản giảm giá thành khi chưa khóa sổ.