Sửa khoản giảm giá thành

1. Vào mục "Khoản giảm giá thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Khoản giảm giá thành".

2. Tìm kiếm và chọn bản ghi "Khoản giảm giá thành" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa: Sản phẩm, số tiền, tài khoản,...

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.