Tập hợp khoản giảm giá thành

1. Vào mục "Khoản giảm giá thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Khoản giảm giá thành".

2. Nhấn chọn tiện ích "Tập hợp".

3. Nhấn "OK", để tập hợp.

4. Khoản giảm giá thành được tập hợp.

Lưu ý:

- Chọn "Tìm kiếm" để lựa chọn kỳ tính giá.

- Hệ thống chỉ cho phép tập hợp khoản giảm giá thành từ các đầu tài khoản được thiết lập trong Hệ thống >> Cấu hình >> Giá thành. Ví dụ: "Tài khoản có giảm giá thành (;)": "154;" và "Tài khoản nợ giảm giá thành (;)": "111;112;152;" có nghĩa là giá trị của khoản giảm giá thành sẽ được tập hợp từ các chứng từ kế toán phát sinh có tài khoản 154 đối ứng với nợ các tài khoản 111, 112, 152 trong kỳ tính giá.

- Các bút toán định khoản giảm giá thành phải được gắn đtsp là thành phẩm.