Tính giá thành

Mục đích: Hệ thống tự động tính giá thành đơn vị cho sản phẩm từ giá thành tổng hợp và số lượng hoàn thành.

1. Vào mục "Tính và áp giá thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Tính và áp giá thành".

2. Nhấn chọn tiện ích "Tính giá".

3. Nhấn "OK", để tập hợp giá thành.

4. Giá thành sản phẩm được hiển thị sau khi tính.

Lưu ý:

- Chọn "Tìm kiếm" để lựa chọn kỳ tính giá.

- Hệ thống cho phép tính giá thành theo phương pháp được cấu hình tại Hệ thống >> Cấu hình >> Giá thành.