Cách xóa giá thành sản phẩm

1. Vào mục "Tính và áp giá thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Tính và áp giá thành".

2. Nhấn chọn bản ghi "Giá thành" muốn xóa.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được giá thành sản phẩm khi chưa khóa sổ.