Áp giá thành nhập kho thành phẩm

Mục đích: Hệ thống áp lại giá thành nhập kho cho thành phẩm.

1. Vào mục "Tính và áp giá thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Tính và áp giá thành".

2. Chọn tiện ích "Hạch toán".

3. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

4. Nhấn "OK", để áp giá.

5. Giá thành thành phẩm nhập kho được hiển thị.