Sửa giá thành

1. Vào mục "Tính và áp giá thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Tính và áp giá thành".

2. Nhấn chọn bản ghi "Giá thành" cần áp giá thành.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật thông tin giá thành cho sản phẩm.

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã áp giá thành.

Lưu ý:

- Chọn "Tìm kiếm" để lựa chọn kỳ tính giá.

- Hệ thống cho phép tính giá thành trên 4 phương pháp được cấu hình trong Hệ thống >> Cấu hình >> Giá thành:

    + Phương pháp giản đơn.

    + Phương pháp tỉ lệ.

    + Phương pháp hệ số.

    + Phương pháp phân bước.