Cách xóa đồng thời nhiều giá thành sản phẩm

1. Vào mục "Tính và áp giá thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Tính và áp giá thành".

2. Nhấn "Xóa tất cả".

3. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

4. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được giá thành sản phẩm khi chưa khóa sổ.