Cách xóa số lượng sản phẩm hoàn thành

1. Vào mục "Số lượng hoàn thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Số lượng hoàn thành".

2. Nhấn chọn bản ghi "Số lượng hoàn thành" muốn xóa.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được số lượng hoàn thành khi chưa khóa sổ.