Cách sửa số lượng sản phẩm hoàn thành

1. Vào mục "Số lượng hoàn thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Số lượng hoàn thành".

2. Nhấn chọn bản ghi "Số lượng hoàn thành" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa: Sản phẩm, khoảng thời gian, số lượng,...

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.