Cách xóa đồng thời nhiều số lượng hoàn thành

1. Vào mục "Số lượng hoàn thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Số lượng hoàn thành".

2. Nhấn "Xóa tất cả".

3. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

4. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được số lượng hoàn thành khi chưa khóa sổ.