Cách thêm mới số lượng sản phẩm hoàn thành

1. Vào mục "Số lượng hoàn thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Số lượng hoàn thành".

2. Nhấn "Thêm".

3. Tìm kiếm sản phẩm và cập nhật số lượng hoàn thành.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu.

5. Số lượng sản phẩm hoàn thành thêm mới được hiển thị.