Cách tập hợp số lượng sản phẩm hoàn thành

Mục đích: Hệ thống tập hợp số lượng sản phẩm hoàn thành từ nhập kho.

1. Vào mục "Số lượng hoàn thành" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Số lượng hoàn thành".

2. Nhấn chọn tiện ích "Tập hợp".

3. Số lượng sản phẩm hoàn thành được hiển thị.

Lưu ý:

- Hệ thống chỉ tập hợp số lượng sản phẩm hoàn thành từ loại chứng từ slht trong Hệ thống >> Cấu hình >> Giá thành.