Giải thích các trường thông tin

  A. THÔNG TIN CHUNG

Stt Tab, trường Ý nghĩa
I Tab Cơ bản Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản.
  Mã vthh Lựa chọn tên vật tư hàng hóa cho quá trình sản xuất.
  Ngày vào sổ Ngày bắt đầu tiến hành sản xuất VTHH.
  Tỷ lệ Tỷ lệ % hoàn thành của vật tư hàng hóa.
  Thứ tự Thứ tự hiển thị trên danh sách.
  Hiển thị Tick chọn để hiển thị trong danh sách hộp combobox trong các form nhập liệu có thông tin liên quan.
  Ghi chú Bổ sung thông tin (nếu có).
II Tab Mở rộng Cập nhật các thông tin mở rộng khác.
  Tổ chức Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty.
  Tổ chức liên quan Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty.
  Cho phép sửa/ xóa Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi.
  Góp ý Thông tin góp ý.