Cách sửa tỷ lệ phần trăm hoàn thành sản phẩm

1. Vào mục "Tỷ lệ phần trăm" theo đường dẫn: Sản phẩm >> Tỷ lệ phần trăm.

2. Nhấn chọn bản ghi "Tỷ lệ phần trăm" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa: Ngày vào sổ, Tỷ lệ,...

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.