Cách thêm mới tỷ lệ phần trăm hoàn thành sản phẩm

1. Vào mục "Tỷ lệ phần trăm" theo đường dẫn: Sản phẩm >> Tỷ lệ phần trăm.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: VTHH, Vật liệu,...

 - Mã vthh:

  • Gõ tên/mã VTHH, phần mềm tự động lọc ra danh sách để người dùng lựa chọn.
  • Nhấn     để mở form tìm kiếm VTHH.
  • Nhấn     để xóa VTHH.

 - Ngày vào sổ:

  • Nhập thông tin ngày vào sổ.
  • Nhấn     để chọn ngày từ lịch trên phần mềm.

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.