Cách xóa tỷ lệ phần trăm hoàn thành sản phẩm

1. Vào mục "Tỷ lệ phần trăm" theo đường dẫn: Sản phẩm >> Tỷ lệ phần trăm.

2. Nhấn chọn bản ghi "Tỷ lệ phần trăm" muốn xóa.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.