Cách xóa chi phí sản xuất phát sinh

1. Vào mục "Chi phí sản xuất phát sinh" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Chi phí sản xuất phát sinh".

2. Tìm kiếm và chọn bản ghi "Chi phí sản xuất phát sinh" muốn xóa.

3. Nhấn "Xóa".

4. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

5. Nhấn "OK", để xóa.

Lưu ý:

- Chỉ xóa được chi phí sản xuất phát sinh khi chưa khóa sổ.