Cách tập hợp chi phí sản xuất phát sinh

Mục đích: Hệ thống tập hợp chi phí từ: Xuất kho, khấu hao,...

1. Vào mục "Chi phí sản xuất phát sinh" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Chi phí sản xuất phát sinh".

2. Nhấn chọn tiện ích "Tập hợp".

3. Nhấn "OK", để tập hợp.

4. Chi phí sản phẩm được tập hợp tại tài khoản chi phí phát sinh.

Lưu ý:

- Chọn "Tìm kiếm" để lựa chọn kỳ tính giá.

- Hệ thống chỉ tập hợp chi phí về tài khoản chi phí phát sinh được cấu hình trong phần Hệ thống >> Cấu hình >> Giá thành.

- Với chi phí không phân bổ thì chi phí sản xuất được tập hợp xuất định mức theo BOM trong xuất sản xuất.

- Với chi phí chung cần phân bổ chi phí thì có 6 tiêu thức phân bổ cho sản phẩm được cấu hình trong phần Hệ thống >> Cấu hình >> Giá thành.

  Bảng giải thích các tiêu thức phân bổ chi phí trên phần mền.

Theo tài khoản bất kỳ Chi phí được tập hợp theo tài khoản bất kỳ.
Theo định mức chi phí nguyên vật liệu Chi phí được phân bổ theo định mức vật liệu.
Theo định mức tiền lương Chi phí được phân bổ theo định mức tiền lương.
Theo định mức ngày, giờ công Chi phí được phân bổ theo định mức ngày công, giờ công.
Theo tỷ lệ phần trăm Chi phí được phân bổ theo tỷ lệ %.
Theo hệ số quy đổi về sản phẩm chuẩn Chi phí được phân bổ theo hệ số được quy đổi về một sản phẩm.