Cách thêm mới chi phí sản xuất phát sinh

1. Vào mục "Chi phí sản xuất phát sinh" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Chi phí sản xuất phát sinh".

2. Nhấn "Thêm".

3. Tìm kiếm sản phẩm và cập nhật chi phí phát sinh.

4. Nhấn "Lưu đóng" để lưu.

5. Chi phí phát sinh cho sản phẩm thêm mới được hiển thị.