Cách sửa chi phí sản xuất phát sinh

1. Vào mục "Chi phí sản xuất phát sinh" theo đường dẫn: "Sản xuất >> Chi phí sản xuất phát sinh".

2. Tìm kiếm và chọn bản ghi "Chi phí sản xuất phát sinh" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa: Sản phẩm, khoảng thời gian, số tiền, tài khoản,...

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.