Giải thích các trường thông tin

A. THÔNG TIN CHUNG

Stt Tab, trường Ý nghĩa
I Tab Cơ bản Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản.
I.1 Panel Cơ bản Cập nhật các thông tin thiết yếu.
  Mã vị trí Mã vị trí công việc.
  Ngày Ngày lập mô tả công việc.
  Tên vị trí Cập nhật tên vị trí công việc được mô tả.
  Chức vụ Lựa chọn chức vụ của vị trí công việc được mô tả.
  Quản lý Lựa chọn vị trí quản lý đối với chức vụ đang được cập nhật.
  Đơn vị Lưạ chọn đơn vị mà vị trí được mô tả trực thuộc.
  Địa bàn Lựa chọn địa bàn mà vị trí được mô tả trực thuộc.
  Phòng ban/ Bộ phận Lựa chọn phòng ban, bộ phận mà vị trí được mô tả trực thuộc.
I.2 Panel Yêu cầu Cập nhật các thông tin yêu cầu của vị trí được mô tả.
  Học vị Chọn yêu cầu về trình độ học vị tối thiểu đối với vị trí được mô tả.
  Học hàm Chọn yêu cầu về học hàm đối với vị trí được mô tả.
  Chuyên môn Thông tin yêu cầu về chuyên môn đối với vị trí được mô tả.
  Kỹ năng Thông tin yêu cầu về kỹ năng đối với vị trí được mô tả.
  Khóa đào tạo Thông tin yêu cầu về khóa đào tạo đối với vị trí được mô tả.
I.3 Panel Chi tiết Cập nhật thông tin chi tiết vị trí công việc được mô tả.
  Mô tả Cập nhật mô tả chi tiết về vị trí công việc.
  Chức năng Cập nhật thông tin về chức năng của vị trí công việc được mô tả.
  Nhiệm vụ Cập nhật thông tin về nhiệm vụ của người đảm nhận vị trí công việc được mô tả.
  Trách nhiệm Cập nhật thông tin về trách nhiệm của người đảm nhận vị trí công việc được mô tả.
  Quyền hạn Cập nhật thông tin về quyền hạn của người đảm nhận vị trí công việc được mô tả.
  Kinh nghiệm Cập nhật thông tin yêu cầu về kinh nghiệm đối với người đảm nhận vị trí công việc được mô tả.
  Phẩm chất Cập nhật thông tin yêu cầu về phẩm chất đối với người đảm nhận vị trí công việc được mô tả.
  Điều kiện làm việc Cập nhật thông tin về điều kiện làm việc cho người đảm nhận vị trí công việc được mô tả.
  Quyền lợi Cập nhật thông tin về quyền lợi làm việc cho người đảm nhân vị trí công việc được mô tả.
I.4 Panel Ghi chú Cập nhật thông tin ghi chú thêm của vị trí công việc được mô tả.
  Thứ tự Cập nhật thứ tự hiển thị thông tin mô tả công việc trên lưới chính của mô đun.
  Ghi chú Thông tin ghi chú khác (nếu có).
II Tab Mở rộng Cập nhật các thông tin mở rộng khác.
  Tổ chức Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty.
  Tổ chức liên quan Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty.
  Cho phép sửa/xóa Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/xóa bản ghi.
  Góp ý Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được.
  Ghi nhớ của tôi Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng.