Cách sửa bản mô tả công việc

1. Vào mục "Bản mô tả công việc" theo đường dẫn: Nhân sự >> Hoạch định >> Bản mô tả công việc.

2. Nhấn chọn bản ghi "Bản mô tả công việc" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa:Chức vụ, Bộ phận,...

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.