Đọc (import) dữ liệu vào phần mềm

Vào mục "Bản mô tả công việc" theo đường dẫn: Nhân sự >> Hoạch định >> Bản mô tả công việc.

1. Nhấn chọn tiện ích "Đọc dữ liệu".

2. Nhấn "Tải tệp mẫu Excel".

3. Chuẩn hóa dữ liệu theo tệp mẫu.

4. Nhấn "Select files", tìm chọn tệp dữ liệu (excel) đã chuẩn hóa (Chờ cho tải xong =100%).

Lưu ý:

- Cấu trúc file import có 2 sheet: Template và HUONG_DAN.

- Vui lòng đọc chi tiết hướng dẫn cách nhập liệu tại sheet HUONG_DAN.

- Nhập dữ liệu tương ứng theo hướng dẫn tại sheet Template.

5. Nhấn "Chọn", để đọc dữ liệu.

6. Phần mềm hiển thị kết quả đọc (import) dữ liệu thành công.