Hạch toán bút toán phân bổ

1. Vào mục "Bút toán phân bổ" theo đường dẫn: Tài chính >> Bút toán phân bổ.

2. Nhấn     để mở form tìm kiếm.

3. Cập nhật các tiêu chí lọc: Thời gian, Tài khoản,.... Nhấn "Chọn".

4. Hạch toán phân bổ. Sau khi thực hiện phân bổ, nhấn "Hạch toán".

5. Danh sách định khoản được hiển thị.