Cách thực hiện bút toán phân bổ

1. Vào mục "Bút toán phân bổ" theo đường dẫn: Tài chính >> Bút toán phân bổ.

2. Nhấn     để mở form tìm kiếm.

3. Cập nhật các tiêu chí lọc: Thời gian, Tài khoản,.... Nhấn "Chọn".

4. Thực hiện phân bổ. Nhấn "Tính": Phần mềm tự động tính phân bổ chi phí đáp ứng tiêu chí lọc trong khoảng thời gian đã chọn.

5. Danh sách phân bổ được hiển thị.