Cách xóa phân bổ chi phí

1. Vào mục "Bút toán phân bổ" theo đường dẫn: Tài chính >> Bút toán phân bổ.

3. Chọn bản ghi "Bút toán phân bổ" cần xóa.

4. Nhấn "Xóa".

5. Phần mềm hiển thị thông báo hỏi lại người dùng.

6. Nhấn "OK", để xóa.