Cách thêm phân bổ chi phí

Mục đích: Thực hiện khai báo các quy tắc (công thức) để có thể tự động phân bổ các khoản chi phí trên 1 tài khoản chi phí.

1. Vào mục "Phân bổ chi phí" theo đường dẫn: Tài chính >> Phân bổ chi phí.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: Số bút toán, Tên bút toán, Kiểu, Tài khoản nguồn, Tài khoản đích, Loại phân bổ, Tiêu thức...

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

- Hệ thống tự động sinh số bút toán theo thiết lập của người dùng trong Tiện ích >> Quản lý sinh mã số.

- Dữ liệu nguồn được tập hợp từ chứng từ phát sinh của Tk nguồn và các đối tượng liên quan đến Tk nguồn bao gồm: Kiểu, TK nguồn dư, Kmcp nguồn, Đtth nguồn, Đtsp nguồn, Đtlq 1/2 nguồn.

- Tỷ lệ (%) sẽ xác định số tiền thực phân bổ theo tỷ lệ tương ứng từ dữ liệu nguồn, nếu không có tỷ lệ (%=0) mà nhập giá trị thì lấy theo giá trị.

- Giá trị phân bổ này được phân bổ đến Tk đích và các đối tượng liên quan đến Tk đích bao gồm: Kmcp đích, Đtth đích, Đtsp đích, Đtlq 1/2 đích.

- Trường hợp phân bổ theo tiêu thức thì phải xác định tỷ lệ phân bổ theo loại tiêu thức.

- Nếu không có tiêu thức phân bổ thì phân bổ theo loại phân bổ.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.