Cách sửa phân bổ chi phí

1. Vào mục "Bút toán phân bổ" theo đường dẫn: Tài chính >> Bút toán phân bổ.

2. Chọn bản ghi "Bút toán phân bổ" cần sửa.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa: Từ ngày/ Đến ngày, Giá trị, Tk nguồn/ đích,...

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.