Cách xóa hạch toán đã kết chuyển

1. Vào mục "Bút toán kết chuyển" theo đường dẫn: Tài chính >> Bút toán kết chuyển.

2. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

3. Chọn kỳ kết chuyển cần xóa hạch toán.

4. Nhấn "Chọn".

5. Nhấn "Xóa hạch toán", để xóa hạch toán kết chuyển.

6. Các chứng từ hạch toán kết chuyển của kỳ đã chọn đã được xóa.