Cách thêm mới bút toán kết chuyển

1. Vào mục "Bút toán kết chuyển" theo đường dẫn: Tài chính >> Bút toán kết chuyển.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: Số bút toán, Tên bút toán, Kiểu, Tài khoản nguồn, Tài khoản đích,...

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

- Hệ thống tự động sinh số chứng từ theo thiết lập của người dùng trong Tiện ích >> Quản lý sinh mã số.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.