Cách tìm kiếm bút toán kết chuyển

Vào mục "Bút toán kết chuyển" theo đường dẫn: Bắt đầu >> Tài chính >> Bút toán kết chuyển.

Tìm kiếm cơ bản

  • Nhập từ khóa, nhấn Enter để tìm theo số bút toán, tên bút toán.

Tìm kiếm nâng cao

1. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

Tại tab "Cơ bản" Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Thời gian, Tài khoản,...

Tại tab "Mở rộng"

  • Tìm kiếm, chọn "Tổ chức"
  • Tích vào để chọn các tình trạng của bút toán muốn tìm kiếm.

2. Nhấn "Chọn".

3. Danh sách "Bút toán" phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị ở lưới dưới của giao diện.