Cách thực hiện kết chuyển

1. Vào mục "Bút toán kết chuyển" theo đường dẫn: Tài chính >> Bút toán kết chuyển.

2. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

3. Chọn kỳ kết chuyển.

4. Nhấn "chọn".

5. Nhấn "Hạch toán", để kết chuyển.

6. Phần mềm hiển thị các chứng từ kết chuyển của kỳ đã chọn.