Lập lịch mua bảo hiểm tài sản

Mục đích: Phần mềm sẽ tự động lập lịch mua bảo hiểm tài sản đã khai báo tại phần Thẻ tài sản.

Hướng dẫn thực hiện:

1. Vào mục "Bảo hiểm" theo đường dẫn: Tài sản >> Bảo hiểm.

2. Nhấn chọn tiện ích "Lập lịch".

3. Lựa chọn kỳ cần lập lịch mua bảo hiểm. Chọn Chọn để thực hiện lập lịch mua bảo hiểm tài sản.

4. Hệ thống tự động lập lịch mua bảo hiểm từ thông tin định mức đã khai báo trong tài sản để theo dõi.