Cách khai báo bảo hiểm tài sản

1. Vào mục "Bảo hiểm" theo đường dẫn: Tài sản >> Bảo hiểm.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật thông tin tại các tab.

 - Cơ bản: Tên tài sản, Số phiếu,...

 - Đối tác: Thành phần 1/2/3, Chức vụ,...

 - Mở rộng: Tổ chức, Tổ chức liên quan, Người liên quan,...

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Tài sản vừa cấp phát mới hiển thị trên giao diện.