Cách tìm kiếm bảo hiểm tài sản

Vào mục "Bảo hiểm" theo đường dẫn: Tài sản >> Bảo hiểm.

Tìm kiếm cơ bản

  • Nhập từ khóa, nhấn Enter để tìm theo mã tài sản, tên tài sản.

Tìm kiếm nâng cao

1. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

2. Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Thời gian, Sản phẩm,...

3. Nhấn "Chọn".

4. Danh sách bảo hiểm phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.