Cách tìm kiếm yêu cầu nguyên vật liệu

Vào mục "Yêu cầu nguyên vật liệu" theo đường dẫn: Sản xuất >> Yêu cầu nguyên vật liệu.

Tìm kiếm cơ bản

  • Nhập từ khóa, nhấn Enter để tìm theo mã yêu cầu, tiêu đề,...
  • Chọn tài khoản để tìm yêu cầu theo người tạo, người phối hợp.
  • Chọn trạng thái để tìm yêu cầu theo trạng thái.

Tìm kiếm nâng cao

1. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

2. Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Thời gian, Trạng thái, Nhóm sản phẩm,...

3. Nhấn "Chọn".

4. Danh sách "Yêu cầu nguyên vật liệu" phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.