Cách sao chép yêu cầu nguyên vật liệu

1. Vào mục "Yêu cầu nguyên vật liệu" theo đường dẫn: Sản xuất >> Yêu cầu nguyên vật liệu.

2. Nhấn chọn bản ghi "Yêu cầu nguyên vật liệu" muốn sao chép thông tin.

3. Nhấn "Sao chép".

4. Cập nhật các thông tin cần sửa, thao tác nhập liệu tương tự thao tác nhập liệu của Thêm mới yêu cầu nguyên vật liệu.

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi mới hiển thị trên giao diện.