Cách sửa công đoạn sản xuất

1. Vào mục "Công đoạn sản xuất" theo đường dẫn: Sản phẩm >> Công đoạn sản xuất.

2. Nhấn chọn bản ghi "Công đoạn sản xuất" cần sửa thông tin.

3. Nhấn "Sửa".

4. Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa: Tên công đoạn, Công suất/giờ, Số lượng,...

5. Nhấn "Lưu đóng".

6. Bản ghi hiển thị trên giao diện với các thông tin đã chỉnh sửa.