Cách tìm kiếm kiểm định tài sản

Vào mục "Kiểm định" theo đường dẫn: Tài sản >> Kiểm định.

Tìm kiếm cơ bản

  • Nhập từ khóa, nhấn Enter để tìm theo mã tài sản, tên tài sản.
  • Lựa chọn trạng thái kiểm định tài sản.

Tìm kiếm nâng cao

1. Nhấn     để mở form tìm kiếm nâng cao.

2. Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Thời gian, Nhóm, Loại,...

3. Nhấn "Chọn".

4. Danh sách kiểm định phù hợp các tiêu chí tìm kiếm hiển thị trên giao diện.