Cách thêm mới kiểm định tài sản

1. Vào mục "Kiểm định" theo đường dẫn: Tài sản >> Kiểm định.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: Tài sản, số phiếu,...

 - Tên tài sản:

  • Gõ tên/mã tài sản, phần mềm tự động lọc ra danh sách để lựa chọn.
  • Nhấn     để hiển thị danh sách các tài sản, click tên tài sản để chọn.

 - Số phiếu: Cập nhật số phiếu kiểm định tài sản.

 - Từ ngày/ Đến ngày:

 - Chi phí/ Trạng thái:Chi phí, trạng thái kiểm định.

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.