Cách cập nhật thông tin quy trình

Mục đích: Tra cứu và cập nhật thông tin quy trình trên app mobile.

1. Thêm mới quy trình.

- Chọn mục Đối tác ở màn hình chức năng.

- Chọn Đối tác cần thêm thông tin quy trình. Nhấn để sang trang chọn tab quy trình.

- Tại tab Quy trình, nhấn để thêm quy trình.

- Nhập thông tin quy trình: Loại quy trình, tiêu đề, người phụ trách,... Nhấn Lưu để lưu thông tin.

2. Tìm kiếm quy trình.

Ở màn hình chính, chọn chức năng Quy trình.

Giao diện thông tin các quy trình hiển thị lên trên màn hình.

Tìm kiếm nhanh theo Từ khóa: Nhập tên hoặc mã quy trình cần tìm kiếm.

Tìm kiếm cơ bản:

- Nhấn .

- Nhập các thông tin cần tìm kiếm: Người sử dụng, khoảng thời gian. Nhấn Chọn.

3. Sửa quy trình.

- Chọn quy trình cần sửa, nhấn nút .

- Nhập thông tin cần sửa. Sau đó, nhấn Lưu.

4. Xóa quy trình.

- Chọn quy trình cần xóa, nhấn nút .

- Hệ thống thông báo hỏi lại người dùng. Nhấn Đồng ý để xóa.

5. Cập nhật thông quy trình.

- Thảo luận: Thông tin thảo luận quy trình.

- Công việc: Thông tin công việc theo quy trình.

- Tài liệu: Thông tin tài liệu liên quan đến quy trình.

Thao tác chung các Tab thông tin:

+ Để thêm mới thông tin, nhấn nút .

+ Vuốt bản ghi sang phải, chọn để xem chi tiết và cập nhật thông tin.

+ Vuốt bản ghi sang phải, chọn để xóa thông tin.

+ Ở tab Tài liệu, chọn để chụp ảnh tài liệu.

+ Ở tab Tài liệu, chọn để tải ảnh tài liệu.

+ Ở tab Tài liệu, chọn để tải tệp tài liệu.