Cách cập nhật thông tin dự án

Mục đích: Tra cứu và cập nhật các thông tin dự án app mobile.

1. Chọn mục Dự án ở màn hình chức năng.

- Giao diện thông tin các dự án hiển thị lên trên màn hình.

2. Tìm kiếm dự án.

Tìm kiếm nhanh theo Từ khóa: Nhập tên hoặc mã dự án cần tìm kiếm.

Tìm kiếm cơ bản:

- Ở giao diện dự án, nhấn nút .

- Nhập các tiêu chí tìm kiếm: Người sử dụng, khoảng thời gian. Sau đó, nhấn Chọn để tìm.

3. Thêm mới dự án.

- Ở giao diện dự án, nhấn nút .

- Cập nhật các thông tin: Loại dự án, tên dự án, thời gian dự án,... Sau đó nhấn Lưu.

4. Sửa dự án.

- Chọn dự án cần sửa thông tin, nhấn .

- Nhập thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó, nhấn Lưu.

5. Xóa dự án.

- Chọn dự án cần xóa thông tin, nhấn .

- Hệ thống thông báo hỏi lại người dùng. Nhấn Đồng ý để xóa.

6. Cập nhật thông tin Dự án.

- Công việc: Thông tin công việc của dự án.

- Thảo luận: Thông tin thảo luận của dự án.

- Báo cáo: Thông tin báo cáo tuần của dự án.

- Nhật ký: Thông tin báo cáo hằng ngày của dự án.

- Tài liệu: Thông tin tài liệu liên quan đến dự án.

- Quy trình: Thông tin quy trình liên quan đến dự án.

- Nguồn lực: Danh sách các thành viên tham gia và vai trò của thành viên trong dự án.

Thao tác chung:

+ Để thêm mới thông tin, chọn .

+ Vuốt bản ghi sang phải, chọn để xem chi tiết và cập nhật thông tin.

+ Vuốt bản ghi sang phải, chọn để xóa thông tin.