Cách cập nhật thông tin công việc

Mục đích: Tra cứu và cập nhật thông tin công việc trên app mobile.

1. Chọn mục Công việc ở màn hình chức năng.

- Giao diện thông tin các công việc hiển thị lên trên màn hình.

2. Tìm kiếm công việc.

Tìm kiếm nhanh theo Từ khóa: Nhập tên hoặc mã công việc cần tìm kiếm.

Tìm kiếm cơ bản:

- Ở giao diện công việc, nhấn nút .

- Nhập tên người sử dụng.

- Chọn kỳ tìm kiếm: Hôm nay - Tuần này - Tháng này - Tháng tới - Khoảng thời gian. Hoặc chọn mốc thời gian tìm kiếm tại trường Từ ngày/ Đến ngày.

- Sau đó, nhấn Chọn.

3. Thêm mới công việc.

- Ở giao diện công việc, nhấn nút .

- Cập nhật các thông tin: Tên công việc, trạng thái, người phụ trách,... Sau đó, nhấn Lưu.

4. Sửa công việc.

- Chọn công việc cần sửa, nhấn .

- Nhập thông tin cần sửa. Sau đó, nhấn Lưu.

5. Xóa công việc.

- Chọn công việc cần xóa, nhấn .

- Hệ thống hiển thị thông báo hỏi lại người dùng. Nhấn Đồng ý để xác nhấn xóa.

6. Cập nhật thông tin công việc.

- Thảo luận: Thông tin thảo luận công việc.

- Báo cáo: Thông tin báo cáo công việc.

- Tài liệu: Thông tin tài liệu liên quan đến công việc.

Thao tác chung đối với các tab thông tin:

+ Để thêm mới thông tin, nhấn nút .

+ Vuốt bản ghi sang phải, chọn để xem chi tiết và cập nhật thông tin.

+ Vuốt bản ghi sang phải, chọn để xóa thông tin.

+ Ở tab Tài liệu, chọn để chụp ảnh tài liệu.

+ Ở tab Tài liệu, chọn để tải ảnh tài liệu.

+ Ở tab Tài liệu, chọn để tải tệp tài liệu.