Giải thích các trường thông tin

  A. THÔNG TIN CHUNG

Stt Tab, trường Ý nghĩa
I Tab Cơ bản Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản.
  Nhóm FAQ Lựa chọn nhóm hỏi đáp.
  Họ và tên Họ tên người hỏi.
  Email Địa chỉ email của người hỏi.
  Lượt xem Thống kê số lượt xem hỏi đáp. Số lượt xem tự động tăng khi có người truy cập vào hỏi đáp.
  Ngày hỏi Cập nhật thời gian đặt câu hỏi.
I.1 Panel Câu hỏi Thông tin nội dung câu hỏi.
I.2 Panel Câu trả lời Thông tin nội dung câu trả lời cho câu hỏi.
I.3 Panel Chi tiết Thông tin chi tiết cho hỏi đáp.
  Ghi chú Bổ sung thông tin (nếu có).
II Tab SEO Các phương pháp để đưa website hiển thị trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm.
  Friendly URL Đường dẫn thân thiện với toàn bộ nội dung của tiêu đề hay nội dung ngắn gọn được truyền tải phục vụ cho SEO.
  Meta title Thẻ tiêu đề website khi vào hỏi đáp.
  Meta Keyword Thẻ mô tả từ khóa website khi vào hỏi đáp.
  Meta Description Thẻ mô tả tóm tắt nội dung website khi vào hỏi đáp.
III Tab Mở rộng Cập nhật các thông tin mở rộng khác.
  Ngôn ngữ Lựa chọn ngôn ngữ cho hỏi đáp.
  Portal Cổng thông tin cho hỏi đáp.
  Tổ chức Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty.
  Tổ chức liên quan Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty.
  Cho phép sửa/ xóa Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi.
  Góp ý Thông tin góp ý, được công khai.
  Ghi nhớ của tôi Thông tin ghi nhớ chỉ người cập nhật xem được thông tin.