HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SINNOVA

Thẻ tài sản, điều chỉnh

Bàn giao, điều chuyển

Bảo trì, sửa chữa

Bảo hiểm, kiểm định

 Khấu hao

 Kiểm kê

 Thanh lý

App