Cách thêm mới nhóm hỏi đáp

1. Vào mục "Nhóm hỏi đáp" theo đường dẫn: Nội dung >> Nhóm hỏi đáp.

2. Nhấn "Thêm".

3. Cập nhật các thông tin: Tên nhóm, Nhóm cha,...

 - Nhóm cha:

  • Gõ tên nhóm hỏi đáp, thể loại video, phần mềm tự động lọc ra danh sách để lựa chọn.
  • Nhấn     để hiển thị danh sách các nhóm hỏi đáp, click tên nhóm hỏi đáp để chọn.

Lưu ý:

- Thông tin đánh dấu * màu đỏ bắt buộc nhập liệu.

4. Nhấn "Lưu đóng", để lưu.

5. Bản ghi vừa thêm mới hiển thị trên giao diện.