Cách phân bổ sản lượng sản xuất

1. Vào mục "Điều độ sản xuất" theo đường dẫn: Sản xuất >> Điều độ sản xuất.

2. Mục đích: Phân bổ/ chia sản lượng sản xuất theo công đoạn sản xuất.

3. Lựa chọn công đoạn sản xuất, kỳ sản xuất để cập nhật phân bổ sản lượng sản xuất.

4. Cập nhật phân bổ sản lượng sản phẩm sản xuất từng ngày theo số lượng kế hoạch.