Cách xem báo cáo

1. Vào mục "Báo cáo" theo đường dẫn: Báo cáo, phân tích >> Báo cáo.

2. Có 2 cách để xem một báo cáo trên phần mềm.

  - Cách 1: Đặt con trỏ chuột vào biểu tượng "Chọn báo cáo" và chọn đường dẫn tới báo cáo cần xem.

  - Cách 2: Nhập tên báo cáo vào ô "Tìm kiếm báo cáo". Phần mềm tự động lọc ra danh sách báo cáo, nhấn chọn báo cáo cần xem.

3. Báo cáo hiển thị trên giao diện. Chọn kỳ báo cáo muốn xem tại thanh "Thời gian" hoặc lọc điều kiện.